Select a page

EuroCloud Magyarország Egyesület – Alapszabály

1. Az Egyesület neve: EuroCloud Magyarország Egyesület (a továbbiakban: Egyesület).

2. Az Egyesület országos egyesületként fejti ki tevékenységét.

3. Az Egyesület székhelye: Budapest, XI. kerület Gábor Dénes utca 2. 6.em 1. (irányítószám: 1117)

4. Az Egyesület tömöríti mindazokat, akik célkitűzéseit magukénak vallják.

5. Az Egyesület céljai és feladatai:

5.1. Az EuroCloud Magyarország a magyarországi Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS) szakmai hálózata, amelynek alapvető feladata az olyan ismeretek, gyakorlatok és készségek fejlesztése és készségek széles körben történő terjesztése, amelyek a Cloud Computingra épülő termékek és szolgáltatások hatékony és adekvát felhasználásával előmozdítják a szervezetek versenyképességének és eredményességének folyamatos javulását.

5.2. Ennek érdekében főbb céljai:

5.2.1. a EuroCloud munkájához csatlakozva támogatni azt a felismerést, hogy a Cloud Computing, mint iparág, mint az Információs Technológia előremutató területe, nagy mértékben képes hozzájárulni az európai vállalatok és Európa gazdasági növekedéséhez és versenyképességéhez, valamint innovációs erejének növeléséhez
5.2.2. a Cloud computinggal kapcsolatos aktuális hazai és nemzetközi információk eljuttatása a tagsághoz;
5.2.3. az egyes tagszervezetek cloud computing technológiára épülő tevékenységének megismertetése a hazai szakmával;
5.2.4. a gyakorlatban már bevált módszerek, eszközök és technikák átadásával hozzájárulni a társaságok, intézmények transzparens működéséhez és versenyképességének, valamint teljesítményének növeléséhez;
5.2.5. hazai és nemzetközi konferenciák, tapasztalatcserék, szakmai látogatások szervezése a tagság és általában a hazai szakma számára;
5.2.6. részvétel hazai és nemzetközi pályázatokon, kutatásokban (pályázati lehetőségek felkutatása)
5.2.7. az Egyesület pénzügyi stabilitásának fenntartása megfelelő taglétszámmal és egyéb tevékenységekkel.
5.2.8. Szakmai érdekképviseletek és állásfoglalások kibocsájtása

5.3. E célok elérése érdekében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

5.3.1. Szakmai (hazai és nemzetközi) tapasztalatcsere programok;
5.3.2. hazai és nemzetközi konferenciák;
5.3.3. az elektronikus formában készülő Hírlevél;
5.3.4. hazai és nemzetközi kutatások eredményeinek, riportjainak megismerése;
5.3.5. képzési tevékenység, amelyen belül kiemelt jelentőségű az Egyesület által – igény szerint – szervezett szakmai képzés;
5.3.6. szaktanácsadás aktuális témákban.

6. Az Egyesület szervei: a Közgyűlés és az Elnökség.

7. Az Egyesület tisztségviselői: az elnök, az operatív ügyvezető,a gazdasági ügyvezető és az elnökségi tagok

8. Az Egyesület Közgyűlése a tagszervezetek képviselői valamint az egyéni tagok összességéből áll, ez az Egyesület legfőbb szerve, amely az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben dönthet.

8.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

8.1.1. az alapszabály elfogadása;
8.1.2. az alapszabály módosítása;
8.1.3. az Elnökség megválasztására vonatkozó metódus jóváhagyása, az Elnökség visszahívása (a visszahívás kezdeményezésére a tagság fele szükséges); az elnökség tagja akkor hívható vissza, ha tisztségéből adódó feladatát nem látja el;
8.1.4. az Egyesület éves gazdasági tervének megállapítása;
8.1.5. az Egyesület éves tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása;
8.1.6. az Egyesület éves pénzügyi beszámolójának elfogadása;
8.1.7. az Egyesület más társaságokkal való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása;
8.1.8. a tagdíjak és befizetési módjuk megállapítása;
8.1.9. az Elnökségnek a tag kizárását kimondó határozatának felülvizsgálata.

8.2. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kell összehívni. Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha ezt a tagok legalább egyharmada meghatározott ok és cél megjelölésével írásban kéri, vagy a bíróság azt elrendeli. A Közgyűlés összehívása előtt nyolc nappal az elnök köteles a tagságot írásban értesíteni a közgyűlés idejéről, helyéről és a napirendi pontokról.

8.3. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint kétharmada jelen van; határozatképesség hiánya miatt a Közgyűlést legalább két héttel el kell halasztani. Ha az ügy sürgőssége ezt nem teszi lehetővé, az elnök indoklási kötelezettséggel előbb is összehívhatja. A másodszorra összehívott Közgyűlés – az eredeti napirendben szereplő kérdésekben – a megjelentek számára tekintet nélkül is határozatképes ha erről tájékoztatják a tagokat az eredeti és a megismételt közgyűlés meghívójában.

8.4. A Közgyűlés a határozatait – a feloszlás kivételével – egyszerű szótöbbséggel hozza Feloszlásról szóló döntéshez legalább kétharmados szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének szavazata dönt. Az eredeti napirenden nem szereplő kérdésekben a Közgyűlés akkor határozhat, ha valamennyi tag jelen van és ahhoz hozzájárul.

8.5. Az elnök javaslatára a Közgyűlés háromtagú választási bizottságot választ a tagjai sorából. A választási bizottság javaslatot tesz az Elnökség tagjaira. A jelöltek személyére a Közgyűlés bármely tagja tehet javaslatot.

8.6. Az Elnökség választása titkos szavazással történik. Az Elnökséget három évre választják.

8.7. Az Elnökség 5 tagból áll: az elnök, az operatív ügyvezető, gazdasági ügyvezető és két elnökségi tag. Az elnök az Elnökség tagjai közül megbízza az ügyvezetőket, az Egyesület operatív ügyvezetőjét és gazdasági ügyvezetőjét.

8.8. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább három tag, köztük az elnök jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

8.9. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az Elnökség üléseit legalább kéthavonta össze kell hívni, továbbá akkor, ha legalább az Elnökség tagjainak fele az ok és cél megjelölésével írásban kéri. Az Elnökség összehívásáról az elnök köteles az Elnökség tagjait legalább 8 nappal korábban írásban értesíteni, az Elnökségi ülés helyének, idejének és a napirendi pontoknak a feltüntetésével. Az eredeti napirenden nem szereplő kérdésekben az Elnökség akkor határozhat, ha valamennyi tag jelen van és ahhoz hozzájárul.

8.10. A munkáltatói jogot az elnök gyakorolja.

9. Az elnök képviseleti és irányítási joggal rendelkezik, amely szerint:

9.1. a Közgyűlés határozatainak szellemében irányítja az Egyesület tevékenységét, jogosult megállapodásokat és szerződéseket kötni gazdálkodó szervezetekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokkal, alapítványokkal, valamint magánszemélyekkel;

9.2. képviseli az Egyesületet hazai és nemzetközi szervezetekben, a mindenkori törvényes előírások figyelembevételével és betartásával jogosult
megállapodásokat és szerződéseket kötni külföldi gazdálkodó szervezetekkel, alapítványokkal, valamint magánszemélyekkel;

9.3. a bankszámla felett az elnök önállóan vagy két másik elnökségi tag együttesen rendelkezhet.

10. Az elnökségi tagság megszűnik

10.1. a tagság megszűnésével;
10.2. lemondással;
10.3. visszahívással;
10.4. az időtartam lejártával.

11. Az Egyesület tagjai

Az Egyesület tagja lehet belföldi gazdálkodó szervezet, társadalmi szervezet, alapítvány, valamint magánszemély, aki (illetve amely) az Egyesület célkitűzéseit magáénak vallja és elfogadja az Egyesület Alapszabályát, valamint befizeti az egyesületi tagdíjat.

12. Új tag felvételéről – bármely két elnökségi tag előterjesztésében – az Elnökség egyhangú határozattal dönt.

13. A tagsági viszony megszűnik:

13.1. a tag kilépésével,
13.2. a tag törlésével,
13.3. a tag halálával, jogi személy esetén megszűnésével,
13.4 a tag kizárásával.

14. A kilépést írásban kell bejelenteni, a tagság a bejelentés napján szűnik meg.

15. Az Elnökség a tagok sorából határozattal törölheti azt, aki a jogkövetkezményt tartalmazó felszólítás ellenére egy hónapnál régebbi tagsági díj elmaradását nem rendezi. A tag az Elnökség törlő határozata ellen a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a Közgyűléshez fordulhat. Az Elnök az érintett tag kérésére köteles a közgyűlést az általános szabályok szerint összehívni. A közgyűlésnek a tag törlését jóváhagyó döntése esetén az érintett tag a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Elnökség a tagok sorából határozattal kizárhatja azt, aki a jogkövetkezményt tartalmazó felszólítás ellenére az Egyesület Alapszabályát súlyosan megszegi és a jogsértéssel a felszólítás ellenére nem hagy fel, vagy az Egyesület céljaival egyébként összeegyeztethetlen tevékenységet végez és ezzel az Egyesület céljainak megvalósítását vagy az Egyesület jó hírnevét veszélyezteti.

Az Elnökség köteles az érintett tagot a kizárási eljárás megindításáról értesíteni, számára védekezési lehetőséget biztosítani és a jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

A tag az Elnökség kizáró határozata ellen a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a Közgyűléshez fordulhat. Az Elnök a kizárással érintett tag kérésére köteles a közgyűlést az általános szabályok szerint összehívni. A közgyűlés tagkizárást jóváhagyó döntése esetén az érintett tag a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

16. A tagok jogai és kötelezettségei

16.1. az Egyesület tagjai részt vesznek az Egyesület munkájában, hozzájárulnak az Egyesület feladatainak teljesítéséhez;
16.2. részt vehetnek az Egyesület rendezvényein;
16.3. igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat;
16.4. tanácskozási és szavazati joggal részt vesznek az Egyesület Közgyűlésein, a tag tisztségre választhat és választható;
16.5. kötelesek megtartani az Egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület határozatait;
16.6. kötelesek teljesíteni az egyesületi tevékenységekkel kapcsolatos, önként vállalt feladataikat;
16.7. kötelesek tagdíjat fizetni.

17. Az Egyesület bevételei:

17.1. Az Egyesület pénzügyi forrásait tagdíjakból, a tagok egyéb támogatásaiból, valamint egyéb forrásokból (pályázatokon elért támogatások) származó bevételek képezik.
17.2. Az Egyesület gazdálkodását a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően, a jóváhagyott gazdasági terv keretei között végzi.
17.3. A tagdíj mértékét a Közgyűlés évente állapítja meg.

18. Az Egyesület megszűnik, ha

18.1. feloszlását a Közgyűlés kétharmados többséggel kimondja;
18.2. más egyesülettel egyesül;
18.3. arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

19. Egyéb rendelkezések

Minden olyan kérdésben, amelyről az Alapszabály nem rendelkezik, az érvényben levő jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Ezt az Alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2011. július 18-án fogadta el.

Budapest, 2011. július 18.

Bellák Zoltán
elnök
EuroCloud Magyarország Egyesület